Escola Rosella
Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció.

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre.

 

 


Programació 2022/23

Acollida matinal

Inici: 1er dia d’escola. 

Fi: Fins darrer dia d’escola

Franges Horàries: 7:30-8:00 a 9:00h

 

Extraescolars: 

Inici: 3 d’octubre de 2022. 

Fi: Fins Jornada intensiva juny 2023

Franges Horàries: 16:30 a 18:00

 


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 •     Direcció pedagògica i coordinació de les activitats. 
 •     Programació trimestral/anual de les activitats.
 •     Gestió dels cobraments de les quotes.
 •     Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 •     Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 •     Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es. 
 •     Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades. 
 • Els alumnes poden inscriure’s a les activitats extraescolars en qualsevol moment del curs escolar. 
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut. 
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es. 
 • Les baixes es comunicaran per escrit la setmana abans que acabi el mes en curs, a través del correu activitats@einacooperativa.coop. 
 • La inscripció a les activitats que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana. 

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció telemàtica a la web www.einacooperativa.coop, caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir a l’infant de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant juntament amb el DNI.

Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes, es cobrarà la totalitat de la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’alumne a l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • Les quotes d’activitats extraescolars en el cas de finalització en la primera setmana de juny, es cobrarà la part proporcional  amb la quota del mes de maig.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de liquidar les despeses per tornar-lo a girar.