Escola La Romànica
Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció.

Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre. A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

Acollida Matinal: la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.

 

Per poder realitzar les activitats s'ha de tenir pagada la quota de l'AMPA.

 


Programació 19/20

Inici acollida matinal: primer dia d’escola Finalització acollida matinal: últim dia d’escola

Horari: 8h a 9h

Inici activitats: 01/10/2019  Finalització activitats: 29/05/2020

Horari: 16:30h a 18h 


DILLUNS


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Creixement

(P3 a 2n)

Anglès

(1r a 3r)

Anglès

(4t i 6è)


DIMARTS


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Creixement

(P3 a 2n)

Futbol Sala

(1r a 6è)


DIMECRES


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Creixement

(P3 a 2n)

Hip-Hop

(2n a 6è)


DIJOUS


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Creixement

(P3 a 2n)

Futbol Sala

(1r a 6è)


DIVENDRES


Acollida Matinal

(P3 a 6è)

Creixement

(P3 a 2n)

Reforç Escolar

(1r a 3r)

Reforç Escolar

(4t a 6è)Acollida matinal

És una activitat que es realitza a primera hora del matí, abans de l’entrada a l’escola, per a aquells infants que necessitin arribar a l’escola abans de les nou del matí. Per aquells que esmorzin a l’escola serà el primer que facin, si necessiten acabar o repassar els deures també els faran abans de l’activitat. Tindran un espai lliure on podran realitzar l’activitat que més els agradin dins les diferents propostes. Sempre estarà supervisat pel monitor/a.


juga i aprèn

 

Juga i Aprèn és un programa d’activitats extraescolars als centres educatius que potencia les activitats extraescolars des de la vessant educativa. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 

 • Hip-Hop: És un ball molt energètic i requereix domini del cos. És beneficiós per desenvolupar la concentració i la memòria dels infants que el practiquen. Es milloren les relacions personals i es potencia l’autoestima ja que ajuda a expressar les emocions i s’enforteix la confiança, tot mentre es diverteixen ballant.

CREIXEMENT

 

L’espai CreixeMent és un espai a on els infants podem fer activitats diverses cada tarda a la vegada que es treballaran diferents objectius educatius en el món del lleure. També objectius que l’escola tingui tindre del seu Projecte Educatiu. Exemple berenars saludables, projecte de lectura, hàbits d’estudi, etc. S’ofereix una activitat diària diferent cada dia, fent una roda de tallers/activitats. És una activitat lúdica on es permet els esporàdics. Es dóna una programació de les activitats que es realitza. 

 


ACTIVITATS ESPECIALITZADES

 

Les activitats especialitzades les dirigeixen especialistes en el tema que es tracta, en alguns casos es fan amb la col·laboració d’un centre expert en l’activitat que oferim. Totes les activitats les dirigeixen monitors/es amb titulació del lleure i amb experiència i/o titulació en l’extraescolar que imparteixen.

 

 • Anglès: L’activitat està pensada per a motivar i fer gaudir als nens i nenes amb l’aprenentatge de la llengua anglesa. L’anglès serà la llengua vehicular en tot moment i el seu objectiu i les sessions es desenvoluparan en un clima lúdic i participatiu mitjançant exercicis didàctics. Mitjançant la immersió en un entorn d’exposició continua de llengua anglesa, es facilitarà la progressiva adquisició de les habilitats de compressió i expressió oral així com escrites. L’objectiu és treballar de manera equilibrada les cinc àrees d’aprenentatge de l’anglès (oral, auditiva, escriptura, lectura i gramàtica) en la mesura de les possibilitats del grup d’edat.
 • Reforç Escolar: És una activitat per reforçar l’ordre, l’organització i l’hàbit d’estudi en un ambient lúdic i relaxat. L’activitat és un suport a la realització de les tasques escolars fora de l’horari lectiu. L’infant realitzarà les seves tasques individualment, el monitor/a revisarà l’organització i l’agenda.

ESCOLA ESPORTIVA

L'eina Cooperativa treballa conjuntament amb el Club Esportiu Unió 10 Terrassa per al disseny i realització de les activitats esportives, amb un equip d’entrenadors/es qualificats, amb la titulació bàsica de Monitors d’Esports d’Equip, i la titulació específica del seu esport de referència. L’equip està dirigit per una Direcció encarregada de la seva supervisió i una Direcció Tècnica que dona suport per a la preparació física i tècnica dels infants.

 

 

 • Futbol Sala:* Els objectius principals consistiran a educar i inculcar valors i hàbits a través de la pràctica esportiva del Futbol Sala.

*Competicions: El calendari dels partits s’informarà a començament de curs, un cop el Consell Esportiu tingui el calendari de les Lligues. Les competicions es faran de manera setmanal. És important que les famílies assisteixin a les competicions. Tingueu en compte que l’objectiu de les competicions és fer gaudir els infants i aprendre a competir de manera saludable.


LES INSCRIPCIONS INCLOUEN

 • Direcció pedagògica i coordinació de les activitats Programació trimestral/anual de les activitats.
 • Programació trimestral / anual de les activitats.
 • Gestió dels cobraments de les quotes.
 • Despeses de gestió i materials fungibles per a les activitats.
 • Contractació, substitucions, formació, supervisió del personal i l’assegurança de RC.
 • Pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil d’infants i equip de monitors/es.  
 • Cobertura de riscos laborals dels treballadors/es i protocol de Llei de protecció de dades.

NORMATIVA GENERAL

 • Per poder realitzar una activitat extraescolar o Acollida Matinal de l’Escola és obligatori haver satisfet el pagament de la quota de soci de l’AMPA.
 • Les activitats que no hagin arribat a les 8 inscripcions podran quedar anul·lades.
 • Els   alumnes   poden   inscriure’s   a   les   activitats   extraescolars   en   qualsevol moment del curs escolar.
 • Un cop iniciades les activitats, en el cas que hi hagués noves inscripcions i fos possible la incorporació als grups ja iniciats, es farien efectives una setmana després d’haver-les rebut.
 • Cal fer la recollida dels vostres fills/es amb la màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors/es.
 • Les baixes es comunicaran per escrit a través del correu electrònic adreçat a activitats@einacooperativa.coop la setmana abans que acabi el mes en curs.
 • La inscripció a les activitats  que es fan més d’un dia a la setmana, poden fer-se un o dos dies a la setmana.

 Autoritzacions:

 • En el moment de fer la inscripció (es poden fer de manera telemàtica a la web www.einacooperativa.coop caldrà activar una autorització de permanència al centre en hores no lectives, un altre d’actuació mèdica i una d’ús d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser utilitzades internament o bé a la web de l’escola o de l’AMPA.
 • En cas que el pare/mare no sigui la persona que ve a recollir el nen/a, de manera fixa o esporàdica, caldrà enviar un correu electrònic indicant persona que recull a l’infant més DNI.

 Pagament:

 • L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions d’aquell grup i de les normatives que el regulen.
 • En cas de baixa una vegada començat el mes es cobrarà tota la quota.
 • En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la baixa de l’activitat.
 • El pagament es farà mensual, si no es diu el contrari.
 • En cas de rebut retornat pel banc, s'hauran de pagar despeses per tornar-lo a girar.
 • Els dies d’activitat de juny fins a la jornada intensiva es carregaran proporcionals junt amb la quota del mes de maig.